AÇIK RIZA  KANUNUNA UYGUNLUK HALLERİ

 

b-AÇIK RIZAYA GEREK OLMAYAN HALLER

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu verinin işlenmesi ve tutulması için bazı hallerde açık rızaya gerek olmadığını belirtmiştir. Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir;

    - Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

    - Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki  geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

    - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

    - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

    - İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

    - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

    - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru       menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Söz konusu durumların varlığı halinde açık rızanız olmaksızın Antepsan olarak veri işleyebilme hakkımız haizdir.

 

7.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANMA YÖNTEMİ

Gelişen ve değişen teknolojik koşullarda farklı mecralardan Şirketimizce veri toplanmaktadır. Söz konusu verilerin toplanma yöntemi çeşitlidir. Sınırlayıcı olmamakla birlikte veri toplama yöntemlerimiz; internet sitesi, sosyal mecralar, anlık mesajlaşma araçları, elektronik postalar, telefon, faks, manuel yöntemler, sözleşmeler, işin ifasına yönelik Şirketimiz bünyesine sunulan tüm evrak ve belgeler, mobil uygulamalar şeklinde sıralanabilecektir. Sayılan yöntemlerle toplanan kişisel verilere ve/veya özel nitelikli kişisel verilere sözlü, yazılı ve elektronik olarak ulaşılabilmektedir.

 

Antepsan bünyesinde toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun şartları, amaçları ve ilkelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen koşullar çerçevesinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

8.VERİLERİN AKTARILMASI VE KORUNMASI

a-AKTARILMASI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmemizdeki koşullar uyarınca salt işin ifasını sağlamak amacıyla aktarılmaktadır. Antepsan Verilerin aktarılması sürecinde tam bir hassasiyet göstererek olabildiğinde en az kişisel veriyi aktarmaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Antepsan çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veri aktarımı yapmaktadır.

 

b-KORUNMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu asıl olarak verilerin korunmasını ve izinsiz aktarımın önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Başta ilgili kanun hükümleri olmak üzere verilerin yetkisiz üçüncü kişilere aktarımının önüne geçebilmek için Antepsan olarak gereken tüm teknik ve idari tedbiri almaktayız. Bu bağlamda bilhassa şirket içi politikalarımızı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hale getirmekte ve kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik yazılım ve donanımı bünyemizde bulundurmaktayız. Tüm bunları sağlayabilmek adına gerek şirket içinde çalışanlarımızın gerekse iş yaptığımız üçüncü kişilerin Gizlilik Politikamıza aykırı davranmasını önlemeye çalışmaktayız.

 

9.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

a-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. İşbu madde uyarınca veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 

    a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

    e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini         isteme,

    f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini  veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini         isteme,

    g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda izah olunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen usul çerçevesinde Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz Antepsan tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Antepsan sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir.

 

b-BAŞVURU USULÜ

Aşağıda belirtilen bilgileri başvurunuzda eksiksiz olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Başvurularınızı bizzat Şirketimize yazılı olarak yapabileceğiniz gibi; Noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, Şirketimiz adresine kaydedilmiş KEP adresine veya [email protected] adresiyle de yapmanız mümkündür. Başvuru için gerekli talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

       

         Adınız ve Soyadınız

 

        T.C. Kimlik Numaranız

 

        Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No. veya Kimlik Numaranız

 

        Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız

 

        KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği

 

        Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları

 

        Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

 

        Tebligata Yarar Açık Adres

 

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Antepsan Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

 

Adres: Başpınar O.S.B. 5. Bölge 83524 nolu cad. no :14 Şehitkamil/GAZİANTEP /TURKEY

Telefon: +90 342 238 34 46 / Fax: +90 342 238 34 21

E-mail: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 1 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

www.antepsanshop.com internet sitesinde, siz kullacılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak için Çerez kullanmaktadır. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek Çerez kullanımını kabul etmektesiniz. Çerez kullanımına ilişkin politikamız hakkında daha fazla bilgi için ÇEREZ POLİTİKASINI inceleyiniz.